• Onion/Pyaz
  Onion/Pyaz
  30.00/kg
 • Potato/Aaloo
  Potato/Aaloo
  20.00/kg
 • Carrot/ Gajar
  Carrot/ Gajar
  20.00/500 gm
 • Cauliflower/Phool Gobi
  Cauliflower/Phool Gobi
  20.00/500 gm
 • Cucumber/Kheera
  Cucumber/Kheera
  29.00/500 gm
 • Eggplant/ Begani
  Eggplant/ Begani
  25.00/500 gm
 • Green Pepper
  Green Pepper
  20.00/250 gm
 • Lettuce
  Lettuce
  35.00/250 gm
 • Tomato/Tamaatar
  Tomato/Tamaatar
  22.00/500 gm
 • Capsicum/Shimla Mirch
  Capsicum/Shimla Mirch
  39.00/500 gm
 • Coriander Leaf/Hara Dhaniya Bunch
  Coriander Leaf/Hara Dhaniya Bunch
  19.00/250 gm
 • Chilli/Laal Mirch
  Chilli/Laal Mirch
  25.00/200 gm
 • Fenugreek Leaf/Hari Methi
  Fenugreek Leaf/Hari Methi
  20.00/250 gm
 • Fava Beans/Sem Phalee
  Fava Beans/Sem Phalee
  30.00/500 gm
 • Garlic/Lahasun
  Garlic/Lahasun
  30.00/200 gm
 • Ginger/Adarak
  Ginger/Adarak
  30.00/250 gm
 • Green Beans/Sem Kee Phaliyaan
  Green Beans/Sem Kee Phaliyaan
  39.00/500 gm
 • Lady Finger/Bhindee
  Lady Finger/Bhindee
  25.00/250 gm
 • Peas/Matar
  Peas/Matar
  45.00/500 gm
 • Turnip/Shalagam
  Turnip/Shalagam
  16.00/500 gm
 • Lemon
  Lemon
  25.00/250 gm
 • Bitter Gourd/Karela
  Bitter Gourd/Karela
  50.00/500 gm
 • Cabbage/Patta Gobhi
  Cabbage/Patta Gobhi
  20.00/500 gm
 • Bottle Gourd ( Lauki, Ghiya)
  Bottle Gourd ( Lauki, Ghiya)
  26.00/500 gm
 • Chukander/Beetroot
  Chukander/Beetroot
  19.00/500 gm
 • Petha(Apx. 1kg)
  Petha(Apx. 1kg)
  60.00/piece
 • Arbi
  Arbi
  22.00/250 gm
 • Bottle Ground Round
  Bottle Ground Round
  24.00/500 gm
 • Mushroom
  Mushroom
  40.00/Packet
 • Bartha Brinjal
  Bartha Brinjal
  20.00/500 gm
 • Shakarkandi
  Shakarkandi
  25.00/250 gm
 • Chapan Kadu
  Chapan Kadu
  30.00/500 gm