• slide-img
  Super Market
 • slide-img
  Super Market
 • Eggplant/Began
  Eggplant/Began
  25.00/kg
 • Onion/Pyaz
  Onion/Pyaz
  60.00/kg
 • Carrot/Gajar
  Carrot/Gajar
  30.00/kg
 • Broccoli (250 gm)
  Broccoli (250 gm)
  30.00/piece
 • Cucumber/Kheera
  Cucumber/Kheera
  35.00/kg
 • Eggplant/ Began
  Eggplant/ Began
  20.00/kg
 • Lettuce (250 gm)
  Lettuce (250 gm)
  30.00/piece
 • Mushrooms/Kumbhee
  Mushrooms/Kumbhee
  20.00/100 gm
 • Tomato/Tamaatar
  Tomato/Tamaatar
  30.00/kg
 • Capsicum/Shimla Mirch
  Capsicum/Shimla Mirch
  40.00/kg
 • Corn/Makka
  Corn/Makka
  100.00/kg
 • Chilli/Laal Mirch
  Chilli/Laal Mirch
  15.00/100 gm
 • Cluster Beans/Gwaar Fali
  Cluster Beans/Gwaar Fali
  10.00/100 gm
 • Fenugreek Leaf/Hari Methi
  Fenugreek Leaf/Hari Methi
  10.00/100 gm
 • Jackfruit/Katahal
  Jackfruit/Katahal
  60.00/kg
 • Radish/Moolee
  Radish/Moolee
  22.00/kg
 • Snake Gourd/Chichinda
  Snake Gourd/Chichinda
  20.00/kg
 • Turmeric/Haldi
  Turmeric/Haldi
  5.00/100 gm
 • Turnip/Shalagam
  Turnip/Shalagam
  60.00/kg
 • Naseberry/Cheeku
  Naseberry/Cheeku
  80.00/kg
 • Lemon
  Lemon
  20.00/kg
 • Gooseberry/Amla
  Gooseberry/Amla
  20.00/kg
 • Apple/Seb
  Apple/Seb
  130.00/kg
 • Kinnow
  Kinnow
  25.00/kg
 • Banana (Kela) 6 pes
  Banana (Kela) 6 pes
  35.00/piece
 • Bitter Gourd/Karela
  Bitter Gourd/Karela
  40.00/kg
 • Cabbage/Patta Gobhi 500g
  Cabbage/Patta Gobhi 500g
  35.00/kg
 • Capsicum Yellow 500g
  Capsicum Yellow 500g
  60.00/kg
 • Orange / Santra
  Orange / Santra
  80.00/kg
 • Eggplant/Began
  Eggplant/Began
  25.00/kg
 • Onion/Pyaz
  Onion/Pyaz
  60.00/kg
 • Carrot/Gajar
  Carrot/Gajar
  30.00/kg
 • Broccoli (250 gm)
  Broccoli (250 gm)
  30.00/piece
 • Cucumber/Kheera
  Cucumber/Kheera
  35.00/kg
 • Eggplant/ Began
  Eggplant/ Began
  20.00/kg
 • Lettuce (250 gm)
  Lettuce (250 gm)
  30.00/piece
 • Mushrooms/Kumbhee
  Mushrooms/Kumbhee
  20.00/100 gm
 • Capsicum/Shimla Mirch
  Capsicum/Shimla Mirch
  40.00/kg
 • Corn/Makka
  Corn/Makka
  100.00/kg
 • Chilli/Laal Mirch
  Chilli/Laal Mirch
  15.00/100 gm
 • Cluster Beans/Gwaar Fali
  Cluster Beans/Gwaar Fali
  10.00/100 gm
 • Fenugreek Leaf/Hari Methi
  Fenugreek Leaf/Hari Methi
  10.00/100 gm
 • Jackfruit/Katahal
  Jackfruit/Katahal
  60.00/kg
 • Radish/Moolee
  Radish/Moolee
  22.00/kg
 • Snake Gourd/Chichinda
  Snake Gourd/Chichinda
  20.00/kg
 • Turmeric/Haldi
  Turmeric/Haldi
  5.00/100 gm
 • Turnip/Shalagam
  Turnip/Shalagam
  60.00/kg
 • Bitter Gourd/Karela
  Bitter Gourd/Karela
  40.00/kg
 • Cabbage/Patta Gobhi 500g
  Cabbage/Patta Gobhi 500g
  35.00/kg
 • Capsicum Yellow 500g
  Capsicum Yellow 500g
  60.00/kg
 • Tomato/Tamaatar
  Tomato/Tamaatar
  30.00/kg
 • Naseberry/Cheeku
  Naseberry/Cheeku
  80.00/kg
 • Lemon
  Lemon
  20.00/kg
 • Gooseberry/Amla
  Gooseberry/Amla
  20.00/kg
 • Apple/Seb
  Apple/Seb
  130.00/kg
 • Kinnow
  Kinnow
  25.00/kg
 • Banana (Kela) 6 pes
  Banana (Kela) 6 pes
  35.00/piece
 • Orange / Santra
  Orange / Santra
  80.00/kg

New Arrivals

Potato/Aaloo
Potato/Aaloo
25.00/kg
Carrot/ Gajar
Carrot/ Gajar
30.00/kg
Cauliflower/Phool Gobi
Cauliflower/Phool Gobi
30.00/kg
Green Beans/Sem Kee Phaliyaan
Green Beans/Sem Kee Phaliyaan
20.00/100 gm
Mustard Greens/Sarson Patta
Mustard Greens/Sarson Patta
10.00/100 gm
Peas/Matar
Peas/Matar
33.00/kg
Pointed Gourd/Paraval
Pointed Gourd/Paraval
20.00/kg
Spring Onion/Hara Pyaaz
Spring Onion/Hara Pyaaz
15.00/100 gm
Pomegranate/Anar
Pomegranate/Anar
100.00/kg
Pear/Nashpati
Pear/Nashpati
40.00/kg
Green Apple
Green Apple
100.00/kg
Chinese Gooseberry/Kiwi
Chinese Gooseberry/Kiwi
110.00/kg
Coconut/Nariyal
Coconut/Nariyal
40.00/piece
Custard apple/Sitaphal
Custard apple/Sitaphal
60.00/kg
Date/Khajoor 500g
Date/Khajoor 500g
80.00/kg
Guava/Amrood 500g
Guava/Amrood 500g
40.00/kg
Bottle Gourd ( Lauki, Ghiya) 500g
Bottle Gourd ( Lauki, Ghiya) 500g
20.00/piece